Goed Gespoord van West naar Noord

Word Vriend van de Lelylijn
Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van de Lelylijn? Word dan Vriend van de Lelylijn door dit formulier in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om ons op andere manieren te steunen bij het realiseren van dit prachtige initiatief dat een duurzame en structurele oplossing biedt voor de infrastructuur van het Noorden. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij één van onze contactpersonen!

 

Mirjam Kramer, VNO-NCW Noord, kramer@vnoncw-mkbnoord.nl of 050 534 38 44.

Wim van Wegen, Initiatiefgroep Lelylijn, w.vanwegen@noordoostpolder.nl of 06 16142297.

 

 

Via dit liveblog word je op de hoogte gehouden van het MIRT-debat op 25 november, dat plaatsvindt in de Thorbeckezaal. Aanvang 10.00 uur.

9.25 uur. Team Lelylijn is gearriveerd in Den Haag! 

 

9.51 uur. Aangekomen in de Thorbeckezaal, waar dadelijk de commissievergadering over de MIRT gaat beginnen. Cem Laçin (Tweede Kamerlid SP) begroet ons.

 

10.26 uur. SP-Kamerlid Laçin wijst erop dat de aanleg van spoor leidt tot minder stikstofuitstoot, in tegenstelling tot de realisatie van zeven snelwegprojecten zoals VVD'er Remco Dijkstra die voorstelt. 

 

10.32 uur. William Moorlag (PvdA) stelt dat de coalitie meer werk moet maken van de ambitie om mensen in plaats van met de auto met het openbaar vervoer van A naar B te laten reizen.

 
11.02 uur. Erik Ziengs (VVD) houdt pleidooi voor onderzoek naar de Lelylijn, hij spreekt van een stevige lobbycampagne van bestuurders en bedrijfsleven in het noorden van het land. Een snelle busverbinding is niet waar men op zit te wachten, stelt Ziengs, vandaar een motie die later vandaag zal worden ingediend. Eén van de andere indieners zal deze straks nader toelichten. Ziengs vraagt 

minister Van Nieuwenhuizen om ook de effecten voor Leeuwarden in het onderzoek naar de Lelylijn mee te nemen.

 

11:13 uur. Suzanne Kröger (GroenLinks) is blij dat, om het Noorden beter bereikbaar te maken, de optie Lelylijn serieus gaat worden onderzocht. 

11:28 uur. Namens het CDA pleit Mustafa Amhaouch voor betere ov-verbindingen naar en van het Noorden. Hij is blij dat er een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn komt. Amhaouch signaleert steeds meer draagvlak in het Noorden, en daagt de provincies uit om ook met geld over de brug te komen. De motie waar VVD'er Ziengs het al over had heeft als insteek te regelen dat er in het haalbaarheidsonderzoek expliciet wordt gesproken van een spoorverbinding, aangezien hoogwaardig openbaar vervoer voor meerdere interpretaties vatbaar is.

 

11:41 uur. SP-Tweede Kamerlid Laçin is groot voorstander van de Lelylijn. Hij geeft aan dat de afhankelijkheid van de enige verbinding via Zwolle te groot is. Laçin stelt dat de Lelylijn het Noorden en de Randstad dichterbij elkaar brengt, dit is goed voor de noordelijke provincies. Haast is geboden, de SP wil de eerste onderzoeksresultaten al in het eerste kwartaal van 2020 tegemoet zien.


11.54 uur. Rutger Schonis (D66) is verheugd dat de minister het onderzoek naar de Lelylijn omarmt. Is terugkoppeling van de eerste onderzoeksresultaten in het eerste kwartaal haalbaar, wil hij van de minister weten. Daarnaast oppert Schonis of er ook meteen onderzocht kan worden of de Lelylijn kan worden doorgetrokken naar Duitsland.

 

12.05 uur. William Moorlag (PvdA) geeft aan dat een aantal collega's het terecht al heeft gehad over de Lelylijn. Bestaand spoor vernieuwen is volgens hem onvoldoende. Er moet echt een nieuwe corridor naar het noordoosten van Nederland komen. 

12.14 uur. Namens de ChristenUnie houdt Stieneke van der Graaf een pleidooi voor meer investeringen in ons spoornet, en noemt daarbij expliciet de bereikbaarheid van het Noorden. Ze haakt van harte aan bij de woorden van de (mede-) indieners van de motie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de Lelylijn, en vraagt zich af of investeringen in het spoor niet naar voren kunnen worden geschoven. 

12.19 uur. Eva van Esch (Partij voor de Dieren) sluit zich aan bij de voorstanders van de Lelylijn, en steunt een haalbaarheidsstudie.

 

12.23 uur. SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer begint zijn spreektijd met warme woorden voor de Lelylijn, hij is erg blij dat hier nu een onderzoek naar gaat plaatsvinden.

 

12.45 uur. De vergadering is momenteel geschorst en gaat om 13.15 uur weer verder.

 

13.17 uur. De vergadering is heropend.

 

13.51 uur. Minister Van Nieuwenhuizen is bezig met beantwoording van de in de eerste termijn gestelde vragen, waarvan er veel betrekking hebben op de stikstofproblematiek. 

13.54 uur. De minister noemt nieuwe projecten op het gebied van spoor als een ontwikkeling die nauwelijks last zal hebben van het stikstofvraagstuk.

14.22 uur. William Moorlag (PvdA) vraagt zich af of in het kader van de stikstofproblematiek er geen voorrang kan worden gegeven aan spoorprojecten ten opzichte van wegen.

 

14.27 uur. Minister Van Nieuwenhuizen constateert dat er vandaag al veel over de Lelylijn is gesproken, dat bij veel partijen de wens leeft om hier onderzoek naar te doen. De minister merkt op dat in 2007 is gebleken dat de meerwaarde toentertijd beperkt was. Ze wil nu samen met de regio onderzoeken  (en in gesprek over) op welke manieren de bereikbaarheid van het Noorden kan worden verbeterd. Zelf denkt ze niet per se aan een spoorverbinding, maar wil ze ook andere vormen van (hoogwaardig) openbaar vervoer in het onderzoek betrekken. Ze wil de uitkomsten van het onderzoek in de loop van 2020 met de Tweede Kamer delen, vermoedelijk wordt dit in het derde kwartaal.

 

15:19 uur. De minister beantwoordt nu vragen over infrastructuur in andere regio's. Zodra de Lelylijn weer ter sprake komt melden wij ons uiteraard weer.

 

16:18 uur. De tweede termijn is begonnen, in deze termijn worden ook de moties en amendementen aangekondigd – waaronder in elk geval eentje over de Lelylijn.

 

16.40 uur. Mustafa Amhaouch (CDA) dient mede namens Rutger Schonis (D66), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Erik Ziengs (VVD) een motie in die de regering verzoekt bij het onderzoek naar een beter bereikbaar Noorden de Lelylijn nadrukkelijk als optie mee te nemen. Hier dient echter wel cofinanciering vanuit de betrokken provincies tegenover te staan.

 

16.47 uur. Cem Laçin (SP) kondigt een motie aan waarin hij de regering verzoekt om de kansen die de aanleg van de Lelylijn biedt als het gaat om het bouwen van woningen en het creëren van banen integraal te onderzoeken. Vervolgens vraagt Laçin het kabinet de eerste onderzoeksresultaten in het eerste kwartaal van 2020 met de Tweede Kamer te delen.

 

17.05 uur. De vergadering is twintig minuten geschorst, we melden ons weer bij de hervatting.

 

17.24 uur. (CORRECTIE: de stemmingen vinden dinsdag 3 december plaats) Voor alle duidelijkheid: de stemmingen over de vandaag aangekondigde moties en amendementen vinden pas morgen plaats – tijdens de plenaire vergadering in de Tweede Kamer. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de afloop ervan. 

 
17.56 uur. Minister Van Nieuwenhuizen is bezig met haar beoordeling van de ingediende moties en amendementen. Ze laat het oordeel wat betreft de Lelylijn-motie van CDA, D66, ChristenUnie en VVD – het expliciet onderzoeken van een nieuwe spoorverbinding naar het Noorden – het oordeel aan de Tweede Kamer. Wat betreft de motie van Cem Laçin (SP) – het meenemen van de kansen voor het bouwen van woningen en creëren van banen in het Lelylijnonderzoek – is ze minder positief en ontraadt ze de motie. Dit omdat de motie verzoekt om al in het eerste kwartaal van 2020 met de eerste onderzoeksresultaten te komen. Dit is naar het oordeel van de minister te vroeg en niet realistisch.

 

18.15 uur. De lange commissievergadering over de MIRT is afgelopen. Morgenmiddag vinden de stemmingen over de vandaag aangekondigde moties en amendementen plaats. Dat de Lelylijnmotie het gaat halen is al zeker, maar uiteraard geldt hier hoe groter de meerderheid hoe beter! Wat betreft de motie van de SP is het even afwachten. 

18:18 uur. CORRECTIE: De stemmingen over de moties en amendementen vinden niet morgen plaats maar volgende week dinsdag (3 december).

 

18:21 uur. Commissievoorzitter Agnes Mulder heeft de vergadering beëindigd. Hiermee eindigt ook deze liveblog.


Voor een overzicht van de bespreekpunten die maandag aan bod komen: volg deze link.

 

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder). Tijdens dit overleg gelden de regels van de plenaire Tweede Kamerbijeenkomsten. 

 

Welkom op de site van de Lelylijn. Het is onze missie om een nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad op de politieke agenda te zetten, met als uiteindelijke doel de aanleg van de spoorlijn die Lelystad en Groningen met elkaar verbindt via in elk geval de stations Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Op 1 maart organiseerden wij in Emmeloord het Lelylijn Symposium, een succesvolle aanzet om de discussie weer op gang te krijgen.

 

De Lelylijn dus. Vernoemd naar Cornelis Lely, de ingenieur die verantwoordelijk is voor de Zuiderzeewerken. De Afsluitdijk en de inpoldering van de Wieringermeerpolder en de provincie Flevoland hebben we aan deze visionair te danken. Dankzij de volhardende Lely veranderde de gevaarlijke Zuiderzee in het getemde IJsselmeer en kreeg Nederland er een groot oppervlak aan landbouwgrond bij. In het nieuwe land gingen mensen wonen en werken, ontstonden nieuwe gemeenschappen en groeiden kleine plaatsen uit tot dorpen en zelfs tot steden.

 

Sinds 1988 is Lelystad met het spoor verbonden met Amsterdam. Nu, ruim dertig jaar later, is het tijd om het Noorden echt met de Randstad te verbinden. Niet via de Hanzelijn, maar via een nieuwe spoorweg: de Lelylijn. Door het aanleggen van de Lelylijn kan de reistijd tussen het Noorden en de Randstad met een uur worden teruggebracht en worden deze twee delen van Nederland eindelijk echt met elkaar verbonden. Cornelis Lely was een man met een visie, en bovenal iemand met een enorme drang en daadkracht te bereiken waar hij in geloofde. Vandaar dat het vernoemen van de spoorlijn naar deze beroemde ingenieur erg toepasselijk is. Bij het aanleggen van dit ontbrekende stuk spoor in het Nederlandse spoornet is visie en daadkracht nodig. Op 1 maart 2019 is de er een stip op de horizon gezet. Nu is het tijd voor actie. Actie die vanuit gezamenlijk optrekken van de noordelijke provicies en Flevoland gestalte moet krijgen. Via deze website houden we u van de voortgang op de hoogte!

 

trajectkaart
Top <h4>lelylijn.eu sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/rob-van-der-bijl/">Symposium</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/in-de-media/">In de media</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/columns/">Columns</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/liveblog/">Liveblog</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/privacy/">Privacy statement</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/articles/257/presentatie-rob-van-der-bijl-online/">Presentatie Rob van der Bijl online</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/rel/bereikbaarheid/">bereikbaarheid</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/rel/lelylijn/">Lelylijn</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/rel/mirt/">MIRT</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/rel/noorden/">Noorden</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/rel/randstad/">Randstad</a></li> <li><a href="http://www.lelylijn.eu/rel/wonen/">wonen</a></li> </ul>